bennekumleestvoor90 jaar 'Belang der Beeldhouwkunst'

in: Tijd is Het  2008

bij de tentoonstelling ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan

van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers

(Op de foto toenmalig voorzitter Bert van Loo en beeldhouwer Henk van Bennekum (leest voor))


sluis weurt 2007

Alferink J. Sluiswerken, 2008

Inleiding Catalogus Sluiswerken

Kunstenaars Ria Roerdink, Gerlinde Habekotté, Theo Elfrink, Coen Vernooij, Funs Erens, Geert Schiks, José Seeling, Stef Willems, Karin Elfrink

De Nieuwe Gang, Beuningen


De Taal van het Kijken

1988 Doctoraalscriptie Universiteit Groningen

Over een kunstwerk van Ulrich Rückriem

dat bestaat uit twee stenen, getiteld Doppelstück

 

"Wie haalde het in zijn hoofd een dergelijk stuk ambacht, een onafgewerkte steen uit de opslag van een of andere natuursteenhandel, in een museum te zetten? En waarom? Het leek te banaal om waar te zijn.

Toen ik uaon het eenst een uenkstuk uen ulnich Rrickniem
rÊgrupoeg  ik ne nf
*unt
heeft dit- pu in s'henels nqail te
betekenen'. Het cqe een blok steen roals ik en ol Eoueel in  de
*t-eenhauoenij had ge=ien, geeaogd en gekloofd in de
Snoeqre!
hijgeret tusren ol die ondene stenen die nllennal wqehtten ap hun
ru  ite inde l ij ke bestenn  ing.
l{ie hanlde her- in rijn honfd een dengelijh. stuk anburhr..,
een onat'genenk.t-e  steen uit- de apslag uan €en of  ondene
nai-uunsteenhrrndel,  in een museus  te aeti-en? En wnnnonra Het leek te
b,tnn,tl crn naan t-e zijn.