Algemene leveringsvoorwaarden MANDARTE

MANDARTE verzorgt cursussen, excursies en lezingen met een persoonlijke benadering. Alle onderdelen zijn door MANDARTE ontworpen, en worden gegeven door een universitair opgeleide docent.
Om deze dienst te kunnen aanbieden hebben wij enkele minimumvoorwaarden die erop gericht zijn alle deelnemers zoveel mogelijk te laten profiteren van de expertise en activiteiten van MANDARTE.

1. Inschrijving

De kosten van diensten van MANDARTE zijn berekend op een minimum aantal deelnemers. Indien dit minimum niet wordt behaald, kan de dienst niet worden geleverd. Onderstaande voorwaarden zijn erop gericht de mede-deelnemers aan een onderdeel niet onterecht te benadelen.

Bij annulering van een activiteit door MANDARTE krijgt u bericht of de excursie of lezing op een later tijdstip alsnog wordt geprogrammeerd. Bij annulering door MANDARTE volgt restitutie van uw betaling.
Bij alle activiteiten zijn reiskosten, entree en versnaperingen niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Door het insturen van het inschrijvingsformulier verklaart u op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden voor deelname en ermee in te stemmen dat uw adresgegevens worden opgenomen in het adressenbestand van MANDARTE en vermeld kunnen worden op een deelnemerslijst ten behoeve van deelnemers en docenten.

1.1 Om misverstanden omtrent inschrijving te voorkomen, kunt u zich uitsluitend inschrijven middels het inschrijfformulier.
1.1.1 Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.
1.1.2 Uw inschrijving is bindend.
1.2 Met inschrijving verplicht u zich tot het betalen van de volledige, bij het betreffende onderdeel verschuldigde bijdrage, uiterlijk drie weken vóór aanvang van de activiteit. U kunt betalen door het cursus-, excursie- of lezinggeld over te maken op Rekening NL31 ASNB 8831 1022 49  t.n.v. J.J.C.M. Damen.
1.3 Annuleren met volledige restitutie van kosten is mogelijk tot 3 (drie) weken voor aanvang van het onderdeel.
1.4 Indien u langer dan 3 weken, maar korter dan 3 werkdagen voor aanvang van het onderdeel annuleert, wordt 50% van de kosten op uw rekening teruggestort.
1.5 Indien u 3 werkdagen of minder voor aanvang van het onderdeel annuleert, is restitutie niet mogelijk.

NB Het is niet mogelijk te betalen voor een gedeelte van een onderdeel. Mandarte bereid voor haar deelnemers het volledige onderdeel voor; de kosten van het onderdeel worden berekend naar een minimum aantal deelnemers met volledige deelname.

2. Deelname

2.1 Deelnemer dient in bezit te zijn van een geldige W.A. verzekering.
2.2 Tijdens alle activiteiten uitgaande van MANDARTE, zowel direct als indirect, is deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, gebouwen, eigendommen en/of personen, ook indien er geen sprake is van opzet.
2.3 MANDARTE is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld, of schade aan personen, door welke oorzaak dan ook, tijdens de van haar direct of indirect uitgaande activiteiten.

3. Privacy

3.1 De gegevens van deelnemer zoals opgegeven bij inschrijving worden opgenomen in het adressenbestand van MANDARTE.
3.2 Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij volgens wettelijke verplichting.
3.3 Een uitzondering hierop vormen de namen van de deelnemers die gezamenlijk een bepaald onderdeel volgen; deze kunnen tijdens het onderdeel worden gebruikt om absentie te registreren.

4. Auteursrecht

Alle rechten over de door MANDARTE ontworpen diensten, en door MANDARTE verstrekte informatie, ideeën en gegevens, zijn voorbehouden aan MANDARTE. Niets dat door MANDARTE wordt vervaardigd mag op welke wijze dan ook, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, gekopieerd, of aan derden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door MANDARTE.