Algemene leveringsvoorwaarden Mandarte

MANDARTE verzorgt cursussen, excursies, lezingen en advies met een persoonlijke benadering. Alle onderdelen zijn door MANDARTE ontworpen, en worden gegeven door een universitair opgeleide docent. Om deze activiteiten te kunnen aanbieden hebben wij enkele minimumvoorwaarden die erop gericht zijn alle deelnemers zoveel mogelijk te laten profiteren van de expertise en diensten van MANDARTE.

1. Inschrijving
De kosten van diensten van MANDARTE zijn berekend op een minimum aantal deelnemers. Indien dit minimum niet wordt behaald, kan de dienst niet worden geleverd. Onderstaande voorwaarden zijn erop gericht de mede-deelnemers aan een onderdeel niet onterecht te benadelen.
1.1 Om misverstanden omtrent inschrijving te voorkomen, kunt u zich uitsluitend inschrijven middels het inschrijfformulier.
1.2 Met inschrijving verplicht u zich tot het betalen van de volledige, bij het betreffende onderdeel verschuldigde bijdrage.
1.3 Annuleren is mogelijk tot 3 (drie) weken voor aanvang van het onderdeel. Annuleren kan alleen schriftelijk.
1.4 Indien u binnen 3 weken, maar niet binnen 3 werkdagen voor aanvang van het onderdeel annuleert, wordt 15% van uw bijdrage op uw rekening teruggestort.
1.5 Indien u 3 werkdagen of minder voor aanvang van het onderdeel annuleert, is restitutie niet mogelijk.
1.6 Het is niet mogelijk te betalen voor een gedeelte van een activiteit. Mandarte bereidt voor haar deelnemers de volledige activiteit voor; de kosten van de activiteit worden berekend naar een minimum, volledige deelname.

2. Reis- en Boekingsvoorwaarden Excursies
2.1 Toepasselijkheid
Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen welke zijn georganiseerd door Mandarte
2.1a Naast deze reisvoorwaarden zijn mede van toepassing de voorwaarden zoals vermeld in de voor een reisproject uitgegeven publicaties (folders, brochures, advertenties etc.)
2.1b Bij tegenstrijdigheid tussen deze reisvoorwaarden en de onder lid 2.1a vermelde voorwaarden prevaleren de voorwaarden die vermeld staan in een voor een reisproject uitgegeven publicatie.
2.2  De reisovereenkomst tussen Mandarte en een deelnemer komt tot stand op het moment dat Mandarte naar aanleiding van een schriftelijke of mondelinge aanmelding aan deelnemer een schriftelijke nota/bevestiging van de boeking c.q. opdracht afgeeft.
2.2a De inhoud van de reisovereenkomst wordt bepaald door het door Mandarte gepubliceerde reisprogramma en/of door een andere van Mandarte afkomstige publicatie(s) - één en ander aan te duiden als: het reisprogramma. Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van Mandarte vereist.
2.2b Betaling van de reissom dient te geschieden binnen de termijnen welke op de nota/bevestiging staan vermeld.  Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt Mandarte zich het recht voor de geboekte reis te annuleren, waarbij annuleringskosten zullen worden berekend. De artikelen   2.5 en 2.9  zijn hierbij van toepassing.
2.3 De gepubliceerde reissom geldt per persoon. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen welke in het reisprogramma staan vermeld.
2.3a De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze aan Mandarte bekend waren op de dag van het publiceren van het reisprogramma. Mandarte behoudt zich het recht voor ingeval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen of belastingen, tot wijziging van de reissom. Indien deze wijziging een verhoging van de reissom met meer dan 15% inhoudt, dan heeft de deelnemer het recht de reis te annuleren met   aanspraak op restitutie van reeds betaalde reissom(en). Voornoemde annulering dient echter schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat door Mandarte mededeling aan de deelnemer/opdrachtgever is gedaan van de prijsverhoging.
2.3b Indien de reisduur in het programma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend.
2.3c Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden Mandarte niet.
2.4 Documenten
2.4a De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting en vaccinaties.
2.4b Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening en/of   voor rekening van de  reiziger.
2.4c De benodigde reisbescheiden zullen als regel één week voor de vertrekdatum in het bezit van de opdrachtgever worden gesteld, mits de volledige reissom door Mandarte is ontvangen. Mandarte aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven of ter beschikking gesteld.
2.4d Kosten als gevolg van verlies en/of diefstal van reisbescheiden (vliegtickets etc.) zijn voor rekening en verantwoording van de reiziger.
2.5 Tot twee dagen voor vertrek kan de deelnemer wijzigingen verzoeken in de reisovereenkomst, waaronder begrepen vervanging van een aangemelde reiziger. Mandarte zal genoemde wijzigingen voor zover mogelijk aanbrengen onder gehoudenheid van de opdrachtgever tot vergoeding van administratieve kosten welke op de wijziging van toepassing zijn met een minimum van € 25,-- per wijziging.
2.5a Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de deelnemer zijn voor iedere reiziger, naast de gefactureerde administratiekosten, de volgende bedragen verschuldigd:

€ 150,-- per persoon tot 29 dagen voor vertrek
€ 250,-- per persoon vanaf 28  tot 7 dagen voor vertrek
100% van de reissom vanaf 6 dagen voor vertrek

2.5c Een annulering dient schriftelijk te geschieden. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst door Mandarte.
2.6 Wijzigingen en annulering door Mandarte
2.6a Mandarte behoudt zich het recht voor wijzigingen in het vervoer aan te brengen, wat onder meer kan betreffen de wijziging van de vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), van een ander type van het zelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder, een en ander zonder verhoging van de reissom.
2.6b Mandarte behoudt zich het recht voor de hotelaccommodatie te wijzigen met dien verstande dat aan de reiziger, zonder verhoging van de reissom, een minimaal gelijkwaardige accommodatie wordt aangeboden.
2.6c Mandarte behoudt zich het recht voor de reis te annuleren indien wegens onvoldoende deelname, het vereiste minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Kennisgeving hiervan zal steeds uiterlijk 7 dagen voor de datum van vertrek plaatsvinden. De gehele reissom wordt door Mandarte aan de opdrachtgever gerestitueerd.
2.6d Indien door overmacht, waaronder begrepen o.a. staking, weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen etc., een reis niet kan worden uitgevoerd, verplicht Mandarte zich tot volledige terugbetaling van de geheel of gedeeltelijk betaalde reissom onder aftrek van een vergoeding voor gemaakte administratieve kosten met een minimum van   € 25,— per reiziger.
2.6e Indien een dag-arrangement door overmacht, zoals omschreven in 2.6d, niet op de gepubliceerde datum kan worden uitgevoerd, heeft Mandarte het recht een vervangend dag-rarrangement aan te bieden, waarvan de uitvoering niet later dan twee weken na de oorspronkelijk geplande datum zal geschieden. Indien de opdrachtgever dit vervangend arrangement niet accepteert zullen de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in 2.5 van toepassing zijn.
2.7 Aansprakelijkheid van Mandarte
2.7a Indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen   wordt uitgevoerd is Mandarte voor de daardoor opgekomen schade aansprakelijk, zulks met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.
2.7b De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.
2.7c Mandarte is niet aansprakelijk voor de in 2.7a bedoelde schade, voor zover deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet   of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.7d De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de opdrachtgever respectievelijk de reiziger, mocht lijden in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep, is uitgesloten.
2.8  Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger
2.8a  De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Mandarte ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het reisprogramma en de aanwijzingen van de reisleiding.
2.8b De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Mandarte, c.q. de reisleiding, van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
2.9  Rente- en incassokosten
De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Mandarte heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,—.


3. Deelname
3.1 Deelnemer dient in bezit te zijn van W.A. verzekering.
3.2 Tijdens alle activiteiten uitgaande van MANDARTE, zowel direct als indirect, is deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, gebouwen, eigendommen en/of personen, ook indien er geen sprake is van opzet.
3.3 MANDARTE stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld, of schade aan personen, door welke oorzaak dan ook, tijdens de van haar direct of indirect uitgaande activiteiten.

4. Privacy
4.1 De gegevens van deelnemer zoals opgegeven bij inschrijving worden opgenomen in het adressenbestand van MANDARTE.
4.2 Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij volgens wettelijke verplichting.
4.3 Een uitzondering hierop vormen de namen van de deelnemers die gezamenlijk een bepaalde activiteit volgen; deze kunnen tijdens het onderdeel worden gebruikt om absentie te registreren.

5. Auteursrecht
Alle rechten over de door MANDARTE ontworpen diensten, en door MANDARTE verstrekte informatie, ideeën en gegevens, zijn voorbehouden aan MANDARTE. Niets dat door MANDARTE wordt vervaardigd mag op welke wijze dan ook, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, gekopieerd, of aan derden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door MANDARTE.